• کرتین وال

در نماي کرتین وال یک زیرسازی توسط پروفیل های آلومینیومی جهت سوار شدن شیشــه بر روی آنها بایســتی انجام شود. به این زیرسازی
انجام شده توسط پروفیل های آلومینیومی لامل گفته میشود. زیرسازی نمای کرتین وال یا همان لامل نمای کرتین وال به صورت شـبکه ای
از اعضای عمودی (مولیون) و افقی (ترنسم) اجرا و ایجاد می شود.
اجرای لامل های نمای کرتین وال معمولا لامل های افقی از طول کمتری نسـبت به لامل های عمودی برخوردار هســتند اماعرض آنها باهم
برابر است. دلیل اینکه لامل های افقی و عمودی در طول با هم اختلاف دارند این است که بیشت بار و وزن شیشه بر روی لامل هاي عمودی می
باشد. قابل ذکر است که برخی از طراحان به جهت زیبایی بیشتر لامل های افقی و عمودی را هم اندازه در نظر می گیرندی

 • انواع لامل در نمای کرتین وال

 1. لامل آلومینیومی
 2. لامل فولادی
 3. لامل چوبی
 • عایق بندی لامل ها در کرتین وال

طراحی لامل به گونه ای انجام شــده اســت که بتوان آن را در برابر شـــرایط محیطی و نیرو های جوی کاملا عایق نمود. به همین دلیل در طراحی و اجـرای لامل شیار هایی در نظر گرفته شده است که بتوان با اسـتفاده از لاسـتیک هاي مخصـوص عایق بندی ،یک عایق حرارتی یا به اصطلاح ترمال بریک ایجاد کرد. با این کار هیچ گونه تبادل حرارتی بین داخل و خارج ســاختمان رخ نمی دهند و این باعث می شود که درمصــــرف انرژی صرفه جویی شود. دربرخی سیستم های اجری نمای لامل از لاستیک های پلی آمید نیز استفاده می شود. 

 • نماي شیشه اي (کرتین وال)

کرتین وال به معنی دیوار پرده ای میباشد. کرتین وال به عنوان یک سیستم پوشش دهنده خارجی ساختمان است. این دیوار برای جلوگیری
از نفوذ آب، عدم تبادل حرارتی بین داخل و خارج سـاختمان طراحی و اجرا می شـود. کرتین وال دیواری اسـت که به غیر از بار وزن خود، هیچ
گونه باری را تحمل نمیکند وهیچ نقش سازه اي ندارد. فقط نقش جدا کردن قســــمت بیرونی و داخلی ساختمان را برعهدهدارد. این دیوار
براي مقاومت در برابر زلزله، شرایط آب و هوایی بیرون، نیروی باد و وزن خود طراحی می شود و محاسبات آن انجام می شود.

اجرا با سیستم هنگ ( Hanging )

در این روش از پیچ و پرچ استفاده نمیشود. ریلهای آلومینیومی با مقطع مشـــــــخص در آکس نبشـی های آهنی به وسیله بَسـت های آلومینیومی که دارای دو سوراخ لوبیایی هسـتند به زیرسازی متصـــل میشوند. پس از نصـــب کمربندی های آهنی زیرسازی، نبشــــی های آهنی را بر اساس آکسبندی نقشه هاي اجرایی با شیارهای لوبیایی روی این کمربندی ها قرار میگیرند.درگام بعدی، ورقها با استفاده از شیارهای ناودانی شکل به صورت ریلی بر روي پروفیلهای آلومینیومی نصـــب میشوند. از لاسـتیکهاي «ديالکتریکال پیويسـی» جهت عدم خوردگی بین آهن و آلومینیوم، بین بَست آلومینیومی و نبشی آهنی استفاده میشود. سیستم هنگ به روش ریلی مشهور است.

 • بخش های تشکیل دهنده سیستم کرتین وال

سیستم کرتین وال به صورت کلی از دو بخش سازه نگه دارنده (لامل) و مصالح پرکننده تشکیل می شود.
اولین کرتینوال ها با استفاده از سازه ی نگه دارنده فولادی ایجاد شده است. اما با توجه به اینکه کرتین وال سازه ای باربر نیسـت، امروزه سازه های نگه دارنده آن را با مصــالح سبک میسازند. از مصــالح سبکی مثل
پروفیل های اکسترود شده آلومینیومی برای سازه ی نگه دارنده کرتین وال استفاده می شود. در این سیسـتم در بیشـترموقع از شیشـه به عنوان مصــالح پرکننده استفاده می شود. استفاده از چند لایه شیشـه در این سیسـتم باعث ایجاد لایه ی هوادر پوسته ی ساختمان و عایق شدن ساختمان می شود. در این صـورت در مصــرف انرژی صرفه جویی بســیار بالایی می شود و هیچ گونه تبادل حرارتی بین داخل و خارج ساختمان رخ نمی دهد.

 • مزایای استفاده

 1. جلوگیری از نفوذ آب به داخل
 2. کیفیت بالای ساخت
 3. جلوگیری از هدر رفتن گرما
 4. سرعت بالا در اجرا
 5. نصب آسان- سریع- کاربردی
 6. امکان عایق کردن سطح نما
 7. کاهش هزینه نگهداری
 8. استفاده از حداکثر روشنایی
 9. مجهز بودن به سیستم تخلیه هوا و آب باران
 10. امکان ساخت به صورت ترمال بر یک، دوکی، ساده و…
 11. امکان استفاده از مقاطع و ابعاد مختلف با توجه به نیاز پروژه
 12. محدود کردن دید به داخل با استفاده از شیشه های رفلک

البته به غیر از مزایای زیادی که شیشه به عنوان پرکننده در سیستم کرتین وال دارد، براي کنترل فاکتورهایی
مثل دمای آسایش و دید مطلوب نیازمند محاسبات پیچیده و خاصی است. به همین دلیل در ساختمان هایی
مثل مسکونی و بیمارستان ها که در شب هم مورد استفاده قرار می گیرند، از مصالح دیگری برای محدود کردن
دید به داخل، در کنار شیشه استفاده می کنند. مصالحی مثل صفحات فلزی، ورق کامپوزیت پنل، سنگ،
سرامیک، شیشه اسپندرل و چوب. از مصالحی مثل لوور آلومینیومی هم بر روی شیشه ها براي کنترل نور و دید
استفاده می شود.